نرم افزار جامع حقوق و دستمزد

قیمت : 850,000 تومان

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد فکر دارای امکان تعریف عوامل حقوقی و تعریف فرمول و همچنین محاسبه حقوق ، ذخیره سنوات ، ذخیره مرخصی ، بازخرید مرخصی ، ذخیره عیدی ، پرداخت عیدی و تهیه دیکست های بیمه ، دارایی و بانک و گزارشات جامع و ... می باشد.

 • تعریف پرسنل و مشخصات پرسنلی از قبیل سوابق کاری ، آموزشی ، بستگان و ...
 • امکان تعریف اطلاعات پرسنلی از قبیل احکام ، مرخصی ، وام و ...
 • تعریف احکام و صدور انفرادی و گروهی احکام پرسنلی
 • تعریف انواع مرخصی براساس نوع استخدام
 • تعریف انواع وام و تخصیص وام و ...
 • تعریف کلیه عوامل حقوقی از قبیل مزایا ، کسور ، تعهدات کارفرما و ... به صورت نامحدود
 • تعریف عوامل خاص از قبیل ذخیره سنوات ، ذخیره مرخصی ، ذخیره عیدی و ...
 • تعریف پارامتر و امکان فرمول نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه
 • ورود کارکرد ماهانه پرسنل با توجه به نوع استخدام
 • محاسبه حقوق ماهانه با توجه به عوامل حقوقی مرتبط با نوع استخدام
 • محاسبه ذخیره سنوات
 • محاسبه مرخصی
 • محاسبه ذخیره عیدی و پرداخت عیدی
 • ارتباط با سیستم حسابداری فکر و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف انواع سند (حقوق ، ذخیره سنوات و ...) و ارتباط عوامل حقوقی با کدینگ حسابداری
 • گزارشات جامع از کلیه عوامل حقوقی و محاسبات و ...
 • صدور فیش حقوقی و فیش عیدی و ....
 • تهیه دیسکت بیمه ، دارایی و بانک
 • و بسیاری امکاناتی دیگر

 

تماس با ما

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان بلال - چهارراه دوم

32285638 - 031